Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotlineÔNG TRƯƠNG ANH BẢN 

PCT UBND XÃ: 0393366445

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Kết quả giới thiệu người ứng cử và nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Thành khoá XIII nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 24/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Thành tổ chức họp với đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ của 16 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu đại biểu HĐND xã Tam Thành khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để hướng dẫn nội dung, thủ tục và trình tự tiến hành việc giới thiệu người ứng cử.

Từ ngày 25 tháng 02 đến ngày 05 tháng 3 năm 2021 các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành các hội nghị để giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ra ứng cử đại biểu đại biểu HĐND xã Tam Thành khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả cụ thể như sau:

Tổng số người được giới thiệu: 49/51 người, tỉ lệ 96,08%:

+ Phụ nữ: 17/49, tỷ lệ: 34,7%;

+ Người ngoài Đảng: 04/49, tỷ lệ: 8,16%;

+ Trẻ tuổi: 26/49, tỷ lệ: 53,06%;

+ Người ngoài Đảng: 04/49, tỉ lệ: 8,16%

+ Tái cử: 18/27, tỉ lệ: 66,66%

Trong đó:

- Số người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu là 39/39 người phân bổ, tỉ lệ 100%.

- Số người được các thành phần khác(Cử tri 5 thôn) giới thiệu là 10/12 người phân bổ, thiếu 02 người: 01 người do Hội nghị Ban công tác Mặt trận và cử tri thôn Phú Văn giới thiệu trùng với người do Ban lãnh đạo UBND xã giới thiệu, 01 người do Hội nghị Ban công tác Mặt trận thôn Trường Lộc giới nhưng xin rút tại hội nghị cử tri ở thôn.

- Số người tự ứng cử: không

Tất cả 49 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã Tam Thành, nhiệm kỳ 2021-2026 đều được cử tri nơi công tác, cử tri ở 05 thôn nhận xét, đánh giá và tín nhiệm cao. Đối chiếu với các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND quy định tại Điều 7 Luật tổ chức chính quyền địa phương và những trường hợp không được ứng cử đại biểu HĐND quy định tại Điều 37 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì 49 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri ở 05 thôn trên địa bàn xã giới thiệu ứng cử đủ tiêu chuẩn ứng của đại biểu HĐND xã Tam Thành khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi công tác, Ban lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân bổ giới thiệu người ứng cử tổ chức hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng; ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri của 05 thôn được phân bổ giới thiệu người ứng cử: Thống giới thiệu 49  người ra ứng cử đại biểu HĐND  xã Tam Thành khoá XIII, nhiệm kỳ 2021- 2021. Trong đó, có 39 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm 100% và 10 người được cử tri ở thôn giới thiệu tín nhiệm 100%.

Đến 17 giờ, ngày 14/3/2021 Ủy ban bầu cử xã đã tiếp nhận 49 hồ sơ của 49 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã Tam Thành khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Không có hồ sơ tự ứng cử.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top